Algemeen

Deze website www.autoworld.be is eigendom van en wordt beheerd door VZW Autoworld, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0430.368 610 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Jubelpark 11.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen Autoworld en de koper. Gelet op het belang van deze algemene voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen. Door de website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. 

Toegangstickets en online tickets die aangekocht werden via en/of uitgegeven worden door Autoworld vallen onder de algemene voorwaarden. De verkoop van toegangstickets en online tickets voor bezoeken of producties, andere dan uitgegeven door Autoworld, gebeurt via andere kanalen en vallen niet onder deze algemene voorwaarden. Autoworld staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets. 

De persoon die de aankoop verricht elektronisch of via telefoon (“koper”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde persoonsgegevens aan Autoworld. Dit zowel voor persoonsgegevens van de koper als alle betrokken personen waarvoor online tickets en/of toegangstickets worden aangekocht. 

Een bezoek aan het museum houdt een aanvaarding in van het algemene reglement en het privacybeleid.

Aankoop tickets

Op de website kunt u online toegangstickets (online tickets) aanschaffen voor een bezoek aan Autoworld. Onder online ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als ingangsticket. 

Naast online tickets is het ook mogelijk ter plaatse (aan de kassa van Autoworld tickets (“toegangstickets”) aan te kopen voor een bezoek aan het museum.

Bij de bestelling van online tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de online tickets na betaling worden verstuurd. 

De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. Dit e-mailadres zal door Autoworld gebruikt worden voor het verzenden van online tickets. Autoworld kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het online ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres.

Toegangstickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier op de website. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. Deze betaling dient te gebeuren via elektronische betaling. Na ontvangst van de betaling zullen de toegangstickets  via e-mail worden verstuurd naar het adres zoals opgegeven bij de online aankoop. 

Betalingen

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Koper. 

De online tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door Pay, persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. Autoworld wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) van Autoworld dienen te wenden.

De bezoeker van de website die de aankoop verricht, wordt aanzien als koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de online tickets voor een derde bestemd zijn. De online tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

Aangekochte tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van Autoworld. 

GDPR wetgeving

Autoworld zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen persoonsgegevens. 

Als persoonsgegevens wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon). 

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel online tickets en toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de koper en derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 2 jaar na aankoop van online Tickets en/of toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. Na deze termijn zal Autoworld de nodige stappen ondernemen om deze persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal Autoworld overgaan tot anonimiseren. 

Ontvangen persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Autoworld. Autoworld staat in voor de bescherming van de ontvangen persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties tenzij anders opgenomen. 

Zowel koper als een derde hebben steeds het recht om op elk moment kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook deze te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. Elke koper en derde kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien Autoworld geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. U kan Autoworld steeds contacteren via office@autoworld.be 

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens kan u zich richten naar de Data Protection Officer van Autoworld via office@autoworld.be of naar de gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be

Newsletter

Autoworld kan naar het opgegeven emailadres online en offline informatiemails sturen. Informatiemails hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of andere informatie. Dit kunnen veranderingen zijn omtrent een evenement, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie, edm.

Autoworld kan naar het opgegeven emailadres eveneens online en offline marketingmails sturen. Marketingmails hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van commerciële boodschappen, kortingen, uitnodigingen voor evenementen, edm. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken voor marketingcommunicaties door zich uit te schrijven via de nieuwsbrief of door te mailen naar office@autoworld.be . Autoworld zal rekening houden met de intrekking van de toestemming vanaf het moment dat deze toestemming werd ontvangen.

Autoworld kan u steeds contacteren/uitnodigen indien er soortgelijke evenementen worden georganiseerd waarop u aanwezig was.

Voorwaarden tickets

Indien de koper zijn toegangstickets niet heeft ontvangen, dient hij te bellen naar het nummer 02/736 41 65 tijdens de openingsuren. 

Het online ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Elk online ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden en enkel op de datum die op het online ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft Autoworld het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een online ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele online ticket wordt toegang verleend tot het museum. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het Museum. 

Wijzigingen

Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van het museum, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het bezoek is de aansprakelijkheid van Autoworld beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. Autoworld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De Toegangstickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van aflassing ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Jubelpark 11 te 1000 Brussel

Website

De volledige inhoud van de website is eigendom van of wordt gecontroleerd door Autoworld. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van online tickets en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. Autoworld doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Autoworld is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de website of van uw gebruik van enige informatie die op de website wordt verstrekt. De website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; Autoworld draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. Autoworld verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER

Tot slot

Autoworld heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Aagemene voorwaarden gepubliceerd zijn op de website. 

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel behoren.