Beste bezoekers, 
Op dinsdag 25 juni  zal het museum uitzonderlijk gesloten zijn voor het publiek.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website van Autoworld, vereniging zonder winstoogmerk, Jubelpark 11, 1000 Brussel (RPR Brussel: BE 0430.368.610).
De bezoeker van deze website moet zich ervan bewust zijn dat sommige gegevens over hem, alleen al verbinding met deze site te maken door Autoworld gekend zijn of kunnen zijn.

1. Toepassingsgebied

Autoworld draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees dit privacy beleid aandachtig door om meer te weten over de manier waarop de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op de website van Autoworld (hierna 'Website')
Door toegangstickets of producten aan te kopen die gecommercialiseerd worden op de Website, door diensten via de Website te reserveren, de Website te gebruiken en persoonsgegevens te communiceren, gaat u formeel akkoord met de hierna vermelde voorwaarden op grond waarvan Autoworld persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft en/of (al naar het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden meegedeeld werden aan de betrokken personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben en dat ze door deze personen aanvaard zijn.

2. Veiligheid

Autoworld verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen maakt Autoworld onder andere periodieke back-ups.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. Verzameling, verwerking en doeleinden van de persoonsgegevens

Tijdens elk bezoek aan de Website worden er verschillende persoonsgegevens en logfiles over u verzameld, namelijk uw IP-adres, de website die u naar de Website heeft doorverwezen, de datum en de duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en, in het bijzonder, de pagina's die u bezoekt.
Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. Hiertoe doet Autoworld een beroep op de diensten van derden aan wie deze gegevens met het oog op deze doeleinden worden meegedeeld.

Vanaf het ogenblik dat uw bezoek zich niet langer beperkt tot het verzamelen van algemene informatie en, meer bepaald, wanneer u op of via de Website:

 1. een toegangsticket koopt of producten die gecommercialiseerd worden via de Website,
 2. het Autoworld -team contacteert, met name door uw getuigenissen te delen,
 3. deelneemt aan een wedstrijd,
 4. antwoordt op een studie of tevredenheidsenquête die voorgesteld wordt door Autoworld,
 5. uw akkoord geeft om de newsletter van Autoworld en/of andere informatie te ontvangen over de activiteiten en evenementen die Autoworld organiseert,

Bovendien worden er aanvullende gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw naam, voornaam en e-mailadres.

Dergelijke gegevens worden respectievelijk gebruikt om:

 1. u een toegangsticket af te leveren of producten die gecommercialiseerd worden op de Website, uw bestelling te bevestigen en u desgevallend aanvullende informatie hierover te bezorgen om de bijbehorende producten en diensten op te volgen en een dienst na verkoop te kunnen bieden,
 2. uw vraag, bericht of aanvraag te kunnen behandelen en desgevallend te beantwoorden,
 3. u te laten deelnemen aan de wedstrijd en te informeren over het verloop en de uitkomst van de wedstrijd en om u, na uw toestemming, de newsletter van Autoworld en/of andere informatie over de activiteiten en evenementen die Autoworld organiseert, te bezorgen,
 4. u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan studies en tevredenheidenquêtes die Autoworld voorstelt,
 5. u newsletters en/of andere informatie over de activiteiten en evenementen die Autoworld organiseert, te bezorgen,

en kunnen voor dit doeleinde worden doorgegeven aan derden of onderaannemers, zoals hierna in punt 3.2 wordt uitgelegd.
Bovendien, om eventuele fraude te voorkomen tijdens de aankoop van tickets of producten die gecommercialiseerd worden op de Website, wordt tijdens elke betalingsverrichting de juistheid gecontroleerd van de door u gecommuniceerde gegevens.

3.2. Doorgifte aan derden of onderaannemers

Autoworld kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, onder andere voor de volgende doeleinden:

 • aan de bevoegde overheden in het kader van op handen zijnde of lopende juridische procedures.

Deze derden handelen als 'verantwoordelijken voor de verwerking' tijdens de uitvoering van deze verwerking of andere verwerkingen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze verwerkingen verwijst Autoworld dan ook naar het privacy beleid dat bij deze derden van toepassing is.
In voorkomend geval kan Autoworld bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als verwerker voor rekening van Autoworld. In dat geval krijgen die enkel toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen.

3.3. Doorgifte aan het buitenland

Door de Website te gebruiken of door uw persoonsgegevens door te geven aan Autoworld, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat er in het kader van de vermelde verwerkingen van persoonsgegevens, persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan landen van buiten de Europese Economische Ruimte die geen vergelijkbaar beveiligingsniveau bieden voor de persoonsgegevens.

3.4. Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang het noodzakelijk is voor de vooropgestelde doelen.

3.5. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden van zijn betreffende persoonsgegevens mits identiteitsbewijs.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@autoworld.be.

4. Cookies

Op de Website worden 'cookies' gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die tijdelijk of definitief via de browser op uw computer of toestel worden bewaard door de server van een website en die het gebruik van de Website vereenvoudigen, aanvullen en personaliseren.
In uw browser kunt u cookies bijhouden uitschakelen of de bewaarde cookies wissen. Dit kan echter leiden tot een minder goede of tragere werking of de onmogelijkheid om bepaalde delen van de Website te gebruiken.
Voor meer informatie over de cookies en de manier waarop u die kunt verwijderen in de browser die u gebruikt, verwijst Autoworld u naar de volgende website www.allaboutcookies.org.

Autoworld gebruikt de volgende cookies:

 • De cookies die strikt noodzakelijk zijn, zijn de cookies die bezoekers de mogelijkheid bieden om de Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) en toegang te krijgen tot de beveiligde en geregistreerde delen. Indien het gebruik van cookies is uitgeschakeld; kunnen bepaalde delen van de Website niet correct worden gebruikt.
 • Prestatie bevorderende cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken. Het gaat om informatie over de bekeken pagina's of het aantal verschenen foutmeldingen, met als doel het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
 • De functionaliteitscookies zijn cookies die Autoworld de mogelijkheid bieden om bepaalde keuzes en voorkeuren (zoals de taalkeuze, de keuze van de webshop, enz.) van de bezoekers te onthouden om het gebruiksgemak van de Website te verbeteren en de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

5. Gegevens

Autoworld, vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in het Jubelpark 11, 1000 Brussel (RPR Brussel: BE 0430.368.610).
Autoworld is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
U kunt op onderstaand adres contact opnemen met Autoworld (Directie & Marketing): Autoworld vzw, Jubelpark 11, 1000 Brussel, of per e-mail via info@autoworld.be.
Autoworld houdt zich het recht voor om dit Privacy beleid op eender welk ogenblik te wijzigen.